ปีงบประมาณ
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน

  
 

  ** การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานผลทุกไตรมาส) **

1.)ทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลของแต่ไตรมาสตั้งแต่
วันที่ 1 - 7 ของเดือน (ไม่สามารถรายงานควบกันได้)

2.)ส่งข้อมูลเป็นเอกสาร/รายงานมายังกองนโนบายและแผน 1 ชุด
ของวันถัดไปในข้อ 1 (วันที่ 8 ส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน)

3.)หากพบข้อมูลในระบบผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกองนโยบายและแผน เพื่อปรับแก้ต่อไป
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 คณะวิทยาการจัดการ       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 พุทธวิชชาลัย       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สำนักงานอธิการบดี       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 บัณฑิตวิทยาลัย       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 ศูนย์ข้อมูลและการบริการ       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 กองทุนการกีฬาและกองทุนกิจกรรมนักศึกษา       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สถาบันภาษา       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้       !! ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 โครงการวารสารวิชาการ
 สำนักบริการวิชาการและฝึกอบรม
 
     

กองนโยบายและแผนงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0 2544 8528
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการใช้งาน Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
please set your computer screen resolution to 1024 x 768 pixels for good view this site